Ernest Israëls projecten: Duurzaam zwembad

DUURZAAM ZWEMBADONTWERP 'DE KULK'VLAARDINGEN

´A systematic approach to save energy in swimming pools´
In 1984 is de nieuwe Wet Hygiëne en Veiligheid Zwembaden tot stand gekomen waarin nieuwe en hogere eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid werden gesteld. Dit heeft in die tijd grote invloed gehad voor het voortbestaan van veel oudere zwembaden omdat de techniek hierin ernstig tekort schoot. Dit vereiste grote investeringen in het gebouw en vooral de techniek. Na de invoering van deze wet zijn daarom veel zwembaden gesloten ten behoeve van nieuwbouw.
In 1993 heeft de gemeente Vlaardingen het besluit genomen het Kolpa bad en Holy bad te sluiten ten behoeve van een nieuw te bouwen zwembad.
De ambities voor een nieuw te bouwen zwembad waren vooral gericht op duurzaamheid en energiebesparing op basis van een langetermijnvisie.
Voor het proces van de ontwikkeling van het nieuw te bouwen zwembad is een interdisciplinair bouwteam in het leven geroepen waarbij de verschillende vakdisciplines geïntegreerd werden om zoveel mogelijk samenhang en integratie van de duurzame doelstellingen in het ontwerp te verkrijgen.
Voor deze aanpak is door de EU in het kader van THERMIE/JOULE de A status verleend als Europees voorbeeldproject voor het duurzaam ontwerpen van zwembaden. Hierbij is tevens een subsidie verleend om zoveel mogelijk samenhangende en integrale duurzame maatregelen te kunnen realiseren.
Voor het ontwerpen van het zwembad zijn de principes van Duurzame Ontwikkeling (Bruntlandt 1987) als uitgangspunt genomen, People. Planet en Profit (Prosperity).
Als strategie is gekozen voor de 3 stappen strategie (Duijvestein) op basis van de systeemtheorie en het modelapparaat (ecodevice).
Hierdoor zijn een groot aantal duurzame en energiebesparende maatregelen in samenhang geïntegreerd die in de aanvangsfase hebben geleid tot een energiebesparing van bijna 75%.
Na de ingebruikstelling in 1997 heeft het Stichtingsbestuur zich ten doel gesteld, waar mogelijk, steeds meer duurzame en energiebesparende maatregelen te integreren die leiden tot steeds meer comfort voor de gebruiker en optimalisering van de
energiebesparing en uitstraling van het gebouw.
Ruim 20 jaar later is het zwembad nog steeds een voorbeeld van een duurzaam concept dat tot stand komt omdat het niet de optelsom is van een willekeurig aantal duurzame en energiebesparende maatregelen, maar een systematische benadering om milieu en energie in zwembaden te besparen.
Ir Guus Westgeest, architect
In samenwerking met
Boom/SI
Ir Ernest Israëls